Broj 202.07.2021.
Temeljem članka 35

Na temelju članka 3. i 24. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bibinje („Službeni glasnik Općine Bibinje“, broj 1/21) Općinsko vijeće Općine Bibinje na 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj dana 16. lipnja 2021. godine, donosi

 

 O D L U K U

o izboru predsjednika i članova

Mandatnog povjerenstva

 

 

I.

U Mandatno povjerenstvo Općinskog vijeća Općine Bibinje izabiru se sljedeći članovi:

                1. Iva Bralić, za predsjednicu,

                2. Roko Šimunić, za člana,

                3. Marin Sikirić, za člana.

         

II.

Povjerenstvo iz točke 1. Ove odluke podnosi izvješće o provedenim izborima, imenima izabranih članova vijeća, podnijetim ostavkama i stavljanju mandata vijećnika u mirovanje, te o zamjenicima članova.

 

III.

Ova Odluka objaviti će se u Službenom glasniku Općine Bibinje, a stupa na snagu danom donošenja Odluke.

 

KLASA: 021-05/21-01/3

UR.BROJ: 2198/02-01-21-1

Bibinje, 16. lipnja 2021. godine

 

 

                                                                  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIBINJE   

                                                                      Pročelnik

                                                                                 Jedinstvenog upravnog odjela                                                                                  .                                                                                     Marin Diklan, dipl. oec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 4. i 23. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bibinje („Službeni glasnik Općine Bibinje“, broj 1/21) Općinsko vijeće Općine Bibinje na 1. (konstituirajućoj) sjednici, održanoj dana 16. lipnja 2021. godine, donosi

 

 O D L U K U

o izboru predsjednika i članova

Povjerenstva za izbor i imenovanja

 

 

I.

U Povjerenstvo za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Bibinje izabiru se slijedeći članovi:

                1. Jure Fuzul, za predsjednika,

                2. Antonela Režan, za člana,

                3. Anita Sorić, za člana.

         

II.

Povjerenstvo iz točke 1. ove Odluke daje mišljenje o prijedlozima izbora, imenovanja i razrješenja koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji, te obavlja i druge poslove utvrđene aktima Općinskog vijeća.

 

III.

Ova Odluka objaviti će se u Službenom glasniku Općine Bibinje, a stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 021-05/21-01/3

URBROJ: 2198/02-01-21-2

Bibinje, 16. lipnja 2021. god.

 

 

                                                                           OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIBINJE

                      Predsjedatelj

                                                                              Marijana Kandić, prof

 

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Bibinje („Službeni glasnik Općine Bibinje“, broj 1/21) i članka 9. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bibinje („Službeni glasnik Općine Pašman“, broj 5/13) Općinsko vijeće Općine Bibinje na 1. (konstituirajućoj) sjednici, održanoj dana  16. lipnja 2021. godine, donosi

 

 O D L U K U

o izboru predsjednika

Općinskog vijeća Općine Bibinje

 

 

Članak 1.

 

Marijana Kandić izabire se za predsjednicu Općinskog vijeća Općine Bibinje.

           

Članak 2.

 

Ova Odluka objaviti će se u Službenom glasniku Općine Bibinje, a stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/3

URBROJ: 2198/02-01-21-3

Bibinje, 16. lipnja 2021. god.

 

 

                                            OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIBINJE

          Predsjedatelj

                                                     Marijana Kandić, prof.

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Bibinje („Službeni glasnik Općine Bibinje“, broj 1/21) i članka 9. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bibinje („Službeni glasnik Općine Pašman“, broj 5/13) Općinsko vijeće Općine Bibinje na 1. (konstituirajućoj) sjednici, održanoj dana  16. lipnja 2021. godine, donosi

 

 O D L U K U

o izboru potpredsjednika

Općinskog vijeća Općine Bibinje

 

 

Članak 1.

 

Neven Bralić izabire se za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bibinje.

           

Članak 2.

 

Ova Odluka objaviti će se u Službenom glasniku Općine Bibinje, a stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/3

URBROJ: 2198/02-01-21-4

Bibinje, 16. lipnja 2021. god.

 

 

                                                               OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIBINJE

Predsjednica

                                                                              Marijana Kandić, prof

 

 

Općina Bibinje

 

 

 

 

IZVJEŠĆE

o provedbi Plana gospodarenja otpadom

Općine Bibinje

za 2020. godinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ožujak, 2021.

 

 

 

SADRŽAJ

1.      UVOD................................................................................................................................. 3

2.      OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE.......................................................... 4

3.      DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE.................................................... 5

4.      PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE.............................................................. 5

5.      ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA.......................................................... 6

6.      PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA NA PODRUČJU....................................................................................................... 7

7.      PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM,............................................................................................................................. 10

8.      PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU.....             11

9.      MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA.................................................................................................... 11

10.        OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA.................................................................................................. 12

11.        MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA     12

12.        POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM           13

13.        ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA............................................................ 15

14.        ZAKLJUČAK................................................................................................................ 17

 

 

 

 

 

 

 

1.     UVOD

Stavkom 1. članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13. i 73/17.) propisano je da jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu. Člankom 174. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13. i 73/17.) propisano je da postojeći županijski, gradski i općinski planovi gospodarenja otpadom koji su doneseni na temelju Zakona o otpadu (Narodne novine broj 178/04., 111/06., 60/08. i 87/09.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ostaju na snazi do isteka roka na koji su doneseni u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona i Plana.

Općina Bibinje - u daljnjem tekstu Općina, se nalazi u sastavu Zadarske županije gdje jugoistočno graniči s Gradom Zadrom, na sjeveroistoku s Općinom Zemunik Donji i na jugoistoku s Općinom Sukošan. Područje Općine zahvaća i obalu Zadarskog kanala te neposredno zaleđe u pravcu jugozapada i sjeveroistoka. Na prostoru Općine koje obuhvaća 12,89 km2 živi 3.985 stanovnika. Prosječna gustoća naseljenosti Općine iznosi 309 stanovnika po km2 što je značajno više od prosječne gustoće naseljenosti Republike Hrvatske koja iznosi 75,8 stanovnika/km2. Broj turističkih noćenja u 2017. godini na području Općine iznosio je 437.391 (386.455 noćenja u 2016. godini).

Na području Općine javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada obavlja komunalna tvrtka „Bibinjac d.o.o.“ za komunalne djelatnosti, u daljnjem tekstu Komunalna tvrtka, koja je u 100%-tnom vlasništvu Općine.

Na području Općine ne nalazi se odlagalište otpada, već Komunalna tvrtka prikupljeni miješani komunalni otpad s područja Općine odvozi i predaje tvrtki Čistoća d.o.o. Zadar koja miješani komunalni otpad odlaže na odlagalištu otpada „Diklo“ na području Grada Zadra.

Plan gospodarenja otpadom Općine Bibinje za razdoblje 2017.-2022. godine izrađen je u 2017. godini te je u usvojen na 21. sjednici Općinskog vijeća održanoj 18.4.2017. godine. Plan gospodarenja otpadom Općine objavljen je u Službenom glasilu Općine Bibinje, br. 2, godina VI. Za prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine dobiveno je mišljenje županijskog nadležnog ureda kako nije potrebno provoditi postupak Ocjene o potrebi strateške procjene.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Općina je na svom području dužna osigurati

·         javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada,

·         odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,

·         sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada,

·         provedbu Plana,

·         donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave,

·         provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području,

·         mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.

 

Općina na svom području za sve stanovnike ima osiguranu javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada koju obavlja Komunalna tvrtka. Prikupljanje miješanog komunalnog otpada s područja Općine obavlja se dva puta tjedno van sezonskog dijela godine i 3 puta tjedno u sezonskom dijelu godine putem spremnika zapremine 120, 1.100 l  i spremnika volumena 7m3. Usluga prikupljanja biootpada putem namjenskih spremnika se ne provodi.

Korisne kategorije komunalnog otpada (papir i karton, plastika, metali i staklo)  se prikupljaju s lokacija privremenog reciklažnog dvorišta u Gaženici. Ne postoji evidencija o količinama odvojeno prikupljenih korisnih kategorija komunalnog otpada osim za papir kojeg je tijekom 2018. godine prikupljeno 6,17 tona.

Krupni (glomazni) otpad prikuplja se putem spremnika volumena 7m3 i 5 m3.

Na području Općine po potrebi i odabira najpovoljnije lokacije mogu se postaviti dva zelena otoka, svaki  sa 4 spremnika za odvojeno prikupljanje papira, plastike, stakla i metala svaki volumena 1.100 l. Tijekom promatranog razdoblja razvrstani otpad se donosio u privremeno reciklažno dvorište.

Na području Općine trenutno postoji jedna evidentirana lokacije onečišćene nepropisno odbačenim otpadom u okoliš (iza betonare) koje su navedene u Planu gospodarenja otpadom Općine 2017.-2022. godine i koje je potrebno sanirati. Općina će u što kraćem roku pokrenuti postupke sanacije navedenih lokacija, ali i svih budućih lokacija ukoliko se one pojave, te će morati provoditi mjera sprječavanja odbacivanja nepropisno odbačenog otpada u okoliš. U sklopu akcije zelena čistka na proljeće 2018. godine očistio se divlji deponij južno od mjesnog groblja Sasavac.

Nakon usvajanja Plana gospodarenja Općine za razdoblje 2017.-2022. godine Općina je započela s provedbom Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine.

Edukacije stanovništva s tematikom odvojenog prikupljanja otpada u 2018. godini provodila se brošurom Održivo gospodarenje otpadom – kružna ekonomija i energetska učinkovitost – faktor zaštite okoliša.

Općina je provodila akcije prikupljanja otpada u sklopu dana Općine, sudjelovala u čišćenju plaža te međunarodnoj akciji zelena čistka.

 

 

 

3.     DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE

U svrhu gospodarenja otpadom Općina planira u suradnji s Komunalnom tvrtkom izgraditi reciklažno dvorište na lokaciji koja je u prostornom planu Općine određena kao proizvodna namjena. Točna lokacija i dimenzije reciklažnog dvorišta predviđene su Urbanističkim planom uređenja Sridnjak, UPU 7 koji je u fazi izrade. Također, Općina planira izgraditi sortirnicu i kompostanu. 

 

4.     PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE

Plan gospodarenja otpadom grada ili općine donosi gradsko, odnosno općinsko vijeće, uz prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša. Jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje Izvješće o provedbi Plana jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu.

Plan gospodarenja otpadom Općine Bibinje za razdoblje 2017.-2022. godine objavljen je u Službenom glasilu Općine Bibinje, br. 2, godina VI. Plan gospodarenja otpadom Općine za razdoblje 2017.-2022. godine izrađen je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.

Plan gospodarenja otpadom Općine za razdoblje 2017.-2022. godine sadrži ključne pojmove u gospodarenju otpadom, uvodni dio, pregled zakonske regulative u gospodarenju otpadom (EU i RH), opće podatke o Općini, analizu i ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području Općine uključujući ostvarenje ciljeva, podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada, pregled ciljeva u gospodarenju otpadom, podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom, podatke o lokacijama onečišćenih otpadom i njihovom uklanjanju, mjere potrebne za ostvarivanje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada, opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada, mjere prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, popis projekata važnih za provedbu odredbi plana, organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom, rokove i nositelje izvršenja plana te zaključke.

Planom gospodarenja otpadom Općine za razdoblje 2017.-2022. godine definiraju se ciljevi koji se moraju dostići do 2022. godine.

 

 

 

Tablica 1. Ciljevi za gospodarenje otpadom koje je potrebno postići do 2022. godine na području Općine sukladno PGO RH

Broj

Cilj

Podcilj

Opis

1.

Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom

Cilj 1.1

Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5%

Cilj 1.2

Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.)

Cilj 1.3

Odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada

Cilj 1.4

Odložiti na odlagališta manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada

2.

Unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada

Cilj 2.1

Odvojeno prikupiti 75% mase proizvedenog građevnog otpada

Cilj 2.2

Unaprijediti sustav gospodarenja otpadnom ambalažom

Cilj 2.3

Unaprijediti sustav gospodarenja ostalim posebnim kategorijama otpada

3.

Sanirati lokacije onečišćene otpadom

4.

Kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti

5.

Unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom

 

 

5.     ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA

Osnovni podaci o Komunalnoj tvrtki:

Bibinjac d.o.o. za komunalne djelatnosti

Put Petrine 2, 23205 Bibinje

OIB: 08510701052

MBS: 110002785

Tel: 00385 (0)23 261 - 201

Fax: 00385 (0)23 261 - 201

E-mail: info@bibinjac.hr

Direktor: John Ivan Krstičević

Predmet poslovanja društva su, između ostalog, sljedeće djelatnosti:

·         skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada

·         održavanje javnih površina

·         upravljanje i održavanje groblja

Komunalna tvrtka je upisana u Očevidnik prijevoznika otpada pod brojem upisa PRV-1759.

Prikupljanje miješanog komunalnog otpada se obavlja prema unaprijed utvrđenom kalendaru odvoza dva puta tjedno van sezonskog dijela godine i tri puta tjedno u sezonskom dijelu godine, vlastitim voznim parkom. Miješani komunalni otpad se prikuplja putem spremnika zapremine 120 l, 1.100 l i spremnika volumena 7m3. Brojnost spremnika za miješani komunalni otpad na području Općine je:

·         spremnik volumena 120 L – 1.000 komada

·         spremnik volumena 1.100 L – 50 komada

·         spremnik volumena  7m3 – 6 komada

Na području Općine se biootpad ne prikuplja odvojeno od miješanog komunalnog otpada putem namjenskih spremnika.

Korisnici imaju na raspolaganju privremeno reciklažno dvorište u prostorijama Kepola u Gaženici. Na području Općine nalaze se u pripremi za postavljane 2 zelena otoka, svaki sa 4 spremnika za odvojeno prikupljanje papira, plastike, stakla i metala. Sakupljanje otpada po principu “od vrata do vrata” za korisne kategorije otpada se ne provodi.

Krupni (glomazni) otpad prikuplja se putem spremnika volumena 7m3 i 5 m3.

Komunalna tvrtka prikupljeni otpad odvozi i predaje tvrtki Čistoća d.o.o. Zadar koja upravlja odlagalištem „DIKLO“ ili predaje drugim ovlaštenim skupljačima.

U svrhu zbrinjavanja otpada s područja Zadarske županije (u čijem sastavu se nalazi i Općina) i dijelu Ličko-senjske županije u tijeku je priprema za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom – u daljnjem tekstu CGO, Biljane Donje.

 

 

6.     PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA NA PODRUČJU OPĆINE

            Način prikupljanja miješanog komunalnog otpada i ostalih odvojeno prikupljenih kategorija otpada opisani su u prethodnom poglavlju.

Na području Općine je u 2020. godini prikupljeno 1.498,04 t miješanoga komunalnog otpada, dok je odvojeno od miješanog komunalnog otpada prikupljeno 59,43 t papira, 8,68 t plastike, 27,64 t ambalaže od plastike, 2,42 t stakla, 5,22 t IZO materijala, 5 t građevnog otada ,109,91 t glomaznog otpada i 70,70 željeza i čelika.

Podaci o količinama prikupljenog komunalnog otpada s područja Općine prikazani su tablicom u nastavku. Komunalno poduzeće ima 2900 obveznika plaćanja usluge odvoza otpada.

Tablica 2. Količine i vrste prikupljenog komunalnog otpada s područja Općine u 2019. godini (izvor: Komunalna tvrtka)

Tvrtka ili naziv

Područje sa kojeg je otpad skupljen

Broj stanovnika obuhvaćen skupljanjem

Ključni broj otpada

Naziv otpada

Ukupno sakupljeno (preuzeto u tekućoj godini) (tona)

Bibinjac d.o.o.

Općina Bibinje

3.985

20 03 01

Miješani komunalni otpad

1.498,04 t

20 01 01

Papir

59,43 t

 

 

 

20 01 39

Plastika

8,68 t

 

 

 

15 01 02

Ambalaža od plastike

27,64 t

 

 

 

17 02 02

Staklo

2,42 t

 

 

 

17 06 04

IZO materijali

5,22 t

 

 

 

17 01 07

Građevni otpad

5,00 t

 

 

 

20 03 07

Glomazni otpad

109,91 t

 

 

 

17 04 05

Željezo i Čelik

70,70 t

UKUPNO

1.787,04 t

 

Na području Općine se ne nalazi odlagalište otpada.

Do kraja 2016. godine javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada vršio je obrt P.O. Marija, a količine prikupljenog otpada s područja Općine do tog razdoblja su procijenjene i netočne (npr. 2015. godine prijavljeno je 608 t komunalnog otpada). Iz tog razloga su i ciljne vrijednosti u Planu gospodarenja otpadom Općine procijenjene te se smatraju više okvirnim nego stvarnim.

Ciljevi određeni Planom gospodarenja otpadom Općine za razdoblje 2017.-2022. godine i trenutno stanje u 2020. godini prikazani su u nastavku.

Cilj 1.1: Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5% u odnosu na 2015. godinu

Općina je u 2020 godini proizvela količinu komunalnog otpada (1.787,04 t) koja je ispod ciljne količine do 2022. godine (2.418,15 t). Prema tim podacima Općina je dostigla planirani cilj do 2022. godine.

Cilj 1.2: Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.)

Općina je u 2020. godini odvojeno od miješanog komunalnog otpada prikupljeno 59,43 t papira, 8,68 t plastike, 27,64 t ambalaže od plastike, 2,42 t stakla, 5,22 t IZO materijala, 5,00 t građevnog otada i 109,91 t glomaznog otpada. Za dostizanje cilja odvojenog prikupljanja otpada Općina će morati uložiti dodatne napore za provedbu mjera kojima će se dostići planirana ciljna vrijednost.

Cilj 1.3: Odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada

Općina u 2020ee. godini nije odvojeno prikupljala biootpad. Za dostizanja ovog cilja Općina će morati uspostaviti sustav odvojenog prikupljanja biootpada.

Cilj 1.4: Odložiti na odlagališta manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada

Općina je u 2020. godini odložila 1.498,04 t miješanog komunalnog otpada. Ciljna vrijednost od 25% količina odloženog otpada u odnosu na 2015. godinu iznosi 636,35 t. Općina će morati uložiti dodatne napore za provedbu mjera kojima će se dostići planirana ciljna vrijednost.

Cilj 2.1: Odvojeno prikupiti 75% mase proizvedenog građevnog otpada

U Općini je u 2020. godini nije odvojeno prikupljano građevni otpad te podaci o količinama građevnog otpada s područja Općine ne postoje. Općina će morati provesti izgradnju reciklažnog dvorišta za kako bi građani mogli predavati manje količine građevnog otpada na toj lokaciji.

Cilj 2.2: Unaprijediti sustav gospodarenja otpadnom ambalažom

Općina je osigurala rad privremenog reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje papira, plastike, stakla i metala. Evidencija o odvojeno prikupljenim kategorijama otpada je postojala u 2019. godini za sve vrste otpada prikazane u tablici.

Cilj 2.3: Unaprijediti sustav gospodarenja ostalim posebnim kategorijama otpada

Za unaprjeđenje sustava gospodarenja ostalim posebnim kategorijama otpada potrebno je na području Općine postaviti spremnike za odvojeno prikupljanje otpadnog tekstila te putem reciklažnog dvorišta prikupljati sve posebne kategorije otpada koje se tamo prikupljaju (ulja, gume, EE otpad …).  S tim u vezi, dogovoreno je odvojeno prikupljanje putem mobilnog reciklažnog dvorišta u suradnji sa Čistoćom Zadar.

Cilj 3: Sanirati lokacije onečišćene otpadom

Općina u 2020. godini je sanirala dio lokacija onečišćene nepropisno odbačenim otpadom. Općina će u budućem razdoblju provoditi saniranje lokacija onečišćenih nepropisno odbačenim otpadom.

Cilj 4: Kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti

Općina u 2020. godini je provodila izobrazno-informativne aktivnosti vezane uz gospodarenje otpadom brošurom Održivo gospodarenje otpadom – kružna ekonomija i energetska učinkovitost – faktor zaštite okoliša.

Cilj 5: Unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom

Podaci o količinama odvojeno prikupljenog otpada s područja Općine ne postoje. Komunalna tvrtka će ubuduće morati provoditi mjere kojima bi se i ove količine otpada uključile u ukupne godišnje količine komunalnog otpada.

 

7.     PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM,

Na području Općine nije izgrađeno trajno reciklažno dvorište, reciklažno dvorište za građevni otpad, kompostana, sortirnica otpada niti se ne nalazi odlagalište otpada.

Planom gospodarenja otpadom Općine predviđa se izgradnja reciklažnog dvorišta na području Općine za koje je preduvjet, osim pribavljanja potrebne dokumentacije, određivanje prikladne lokacije sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji, uvjetima i mogućnostima Općine, ali i lokacije koja je najprikladnija za stanovnike Općine u vidu udaljenosti stanovnika od planirane građevine. Komunalna tvrtka planira na području Općine uspostaviti funkcioniranje reciklažnog dvorišta na lokaciji koja je u prostornom planu Općine određena kao proizvodna namjena u sklopu Urbanističkog plana uređenja 7, Sridnjak. Radno vrijeme reciklažnog dvorišta prilagodit će se korisnicima na način da bude i u jutarnjim i popodnevnim satima, prema rasporedu koji će biti izvješen na ulazu u prostor koji će se odrediti kao lokacija reciklažnog dvorišta. Predaju otpada imati će pravo samo fizičke osobe s područja Općine i to uz predočenje osobne iskaznice. O zaprimljenom otpadu voditi će se zakonom predviđena dokumentacija. Za potrebe prikupljanja problematičnog i ostalog otpada s područja Općine, Komunalna tvrtka je do izgradnje reciklažnog dvorišta osigurala privremeno reciklažno dvorište u Gaženici i funkcioniranje mobilnog reciklažnog dvorišta.

Za potrebe Općine će se u sklopu reciklažnog dvorišta izgraditi sortirnica otpada i kompostana dimenzionirane za potrebe Općine. U Općinskoj kompostani vršit će se kompostiranje zelenog otpada s područja Općine koji će se kasnije u obliku komposta dijeliti građanima i koristiti za uređene javnih površina. Sortirnica otpada na području Općine koristit će se za sortiranje otpada koji će se kasnije prodavati kao sirovina što će, osim financijskog profita, pridonijeti otvaranju novih radnih mjesta.

Do uspostave potpunog funkcioniranje reciklažnog dvorišta na području Općine, komunalna tvrtka može u suradnji s Općinom odrediti privremenu lokaciju na kojoj će se uspostaviti manja sortirnica za odvajanje otpada kako bi se što prije pokrenulo odvojeno prikupljanje otpada i kako bi se što ranije dostigli ciljevi u gospodarenju otpadom.

 

 

8.     PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU

Na području Općine postoje evidentirane dvije značajnije lokacije onečišćene nepropisno odbačenim otpadom u okoliš te više manjih lokacija koje se sporadično pojavljuju.

Slika 1. Lokacije divljih odlagališta na području Općine i procijenjene količine otpada (izvor: Bibinjac d.o.o.)

Detaljniji podaci o lokacijama onečišćenim nepropisno odbačenim otpadom u okoliš na prostoru Općine dani su u nastavku tablicom.

Tablica 3. Lokacija "divljih odlagališta otpada" na području Općine (izvor: Općina)

Rd. br.

Naziv divljeg odlagališta

Procijenjena količina otpada u m3

Divlje odlagalište uklonjeno

1.

Divlje odlagalište otpada – Bibinje 1

70.000

NE

2.

Divlje odlagalište otpada – Bibinje 2

5.000

NE

3.

Divlje odlagalište otpada – Bibinje, razne lokacije

10.000

NE

Lokacije onečišćene nepropisno odbačenim otpadom se u 2020. godini dijelom sanirale.

 

9.     MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA

Mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada propisane su Planom gospodarenja otpadom Općine: poticanje kućnog kompostiranje, promoviranje zelene javne nabave za ustanove i tijela javne vlasti, općinski poticaju smanjenja nastanka otpada, edukacija stanovništva, izmjena cjenika javne usluge prikupljanja MKO i BKO i provedba mjera iz državnog Plana sprječavanja nastanka otpada.

 

10. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA

Opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada propisane su Planom gospodarenja otpadom Općine: redovita godišnja analiza miješanog komunalnog otpada i predaja otpada na Centar za gospodarenje otpadom, edukacija građanstva o predaji posebnih kategorija otpada i problematičnog otpada u reciklažnom dvorištu, edukacija komunalnog redarstva za unaprjeđenje nadzora nad gospodarenjem otpadom na području Općine koje su se dijelom provodilu u proteklom razdoblju.

 

11. MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA

Mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, te mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada propisane su Planom gospodarenja otpadom Općine: nabava komunalne opreme za odvojeno prikupljanje papira, kartona, metala, plastike, stakla, biootpada i miješanog komunalnog otpada, edukacija stanovništva, analiza otpada, izgradnja reciklažnog dvorišta, izgradnja sortirnice i kompostane, nabava i korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta, izrada novog cjenika javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom, uspostava učinkovite službe komunalnog redarstva, vođenje detaljne evidencije o vrstama i količinama odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, provođenje akcija prikupljanja otpada.

Na području Općine odvojeno se u 2018. godini odvijalo prikupljanje miješanog komunalnog otpada, papira i krupnog (glomaznog) otpada dok za ostale vrste otpada prikupljene na zelenim otocima ne postoje podaci o količini.

Komunalna tvrtka je vodila detaljnu evidenciju o vrstama i količinama prikupljenog komunalnog otpada (ONTO i ONTOP očevidnici). Uredno se izrađuje prijava u Registar onečišćavanja okoliša.

12. POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM

Popis važnih projekata za provedbu Plana gospodarenja otpadom Općine za razdoblje 2017.-2022. godine dan je u nastavku.

Tablica 4. Popis projekata važnih za provedbu Plana prema PGORH

Br.

Popis projekata važnih za provedbu Plana - RH

Popis projekata važnih za provedbu Plana - Općina

1.

Provedba izobrazno-informativnih aktivnosti

Provedba izobrazno-informativnih aktivnosti

2.

Unaprjeđenje informacijskog sustava gospodarenja otpadom

-

3.

Nabava i distribucija kućnih kompostera

Nabava i distribucija kućnih kompostera

4.

Nabava opreme, vozila i plovila za odvojeno prikupljanje biootpada, papira/kartona, stakla, metala i plastike

Nabava opreme, vozila i plovila za odvojeno prikupljanje biootpada, papira/kartona, stakla, metala i plastike

5.

Izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog papira/kartona, metala, stakla, plastike i drva (sortirnica)

Izgradnja manje sortirnice

6.

Izgradnja postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada

Izgradnja manje kompostane

7.

Izgradnja reciklažnih dvorišta

Izgradnja reciklažnog dvorišta (funkcioniranje mobilnog reciklažnog dvorišta)

8.

Izgradnja odlagališnih ploha za odlaganje otpada koji sadrži azbest

-

9.

Izgradnja reciklažnih dvorišta za građevni otpad

-

10.

Sanacija odlagališta neopasnog otpada

Sanacija „divljih odlagališta otpada“

 

Sredstva za provedbu općinskog Plana potrebno je osigurati iz:

·         vlastitih sredstava Općine i sredstava komunalne tvrtke,

·         Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,

·         strukturnih i investicijskih fondova Europske unije namijenjenih zaštiti okoliša - Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020., prioritetna os 6 -Očuvanje i zaštita okoliša i promocija resursne učinkovitosti (6i – Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve, 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta),

·         iz drugih izvora.

 

Okvirni troškovi izgradnje sustava gospodarenja komunalnim otpadom (prema općinskom Planu gospodarenja otpadom) prikazani su u nastavku.

 

Tablica 5. Okvirni troškovi izgradnje sustava gospodarenja komunalnim otpadom (nije uračunat PDV)

Vrsta troška

Okvirna ukupna cijena troška

Vrijeme troška

Nabava kompostera

oko 150.000,00 kn

2021. god.

Nabava spremnika / vrećica za odvojeno prikupljanje otpada

oko 800.000,00 kn

Kontinuirano (značajnija ulaganja u početnim godinama)

Nabava podzemnih spremnika za otpad (nabava, ugradnja, smećomat)

oko 30.000,00 kn po spremniku

2021. god.

Nabava malih spremnika (kantica) za predaju otpadnog ulja u reciklažnom dvorištu

oko 60.000,00 kn

2021. god.

Nabava bio-filtarskih poklopaca za spremnike u kojima se nalazi biorazgradivi otpad

oko 250.000,00 kn

              2021. god.

Čipiranje spremnika za miješani komunalni otpad (ugradnja čipova, uređaji za očitavanje čipova, programska podrška)

oko 250.000,00 kn

2021. god

Izgradnja reciklažnog dvorišta (dokumentacija, izgradnja, opremanje)

oko 1.500.000,00 kn

2021. god

Nabava sjeckalice za granje i vrtni otpad

oko 150.000,00 kn

2021. god

Edukacija

oko 10.000,00 kn/godišnje (više u početnim godinama kada je potrebna intenzivna edukacija)

Kontinuirano

Akcije prikupljanja otpada

oko 10.000,00 kn/godišnje

Kontinuirano

Sanacija lokacija onečišćenih nepropisno odbačenim otpadom u okoliš

oko 13.494.800 kn

2021. god

 

 

 

13. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA

Rokovi i nositelji izvršenja gospodarenja otpadom Općine za razdoblje 2017.-2022. godine prikazani su u nastavku.

Tablica 6. Mjere, nositelji i rokovi za postizanje zadanih ciljeva u gospodarenju otpadom

Mjera

Nositelji

Godina

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

 

Smanjenje ukupne količina proizvedenog komunalnog otpada

JLS/Bibinjac d.o.o.

+

+

+

+

+

 

Nabava opreme i vozila za odvojeno prikupljanje otpada

JLS/Bibinjac d.o.o.

+

+

+

+

+

 

Uspostava odvojenog prikupljanja otpada sistemom „od vrata do vrata“

JLS/Bibinjac d.o.o.

+

+

+

-

+

 

Uspostava odvojenog prikupljanja biootpada na područja Općine

JLS

+

+

+

+

+

 

Izgradnja reciklažnog dvorišta

JLS

-

-

-

+

+

Omogućiti građanima korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta

JLS/Bibinjac d.o.o.

+

+

+

+

+

Izgradnja sortirnice

JLS/Bibinjac d.o.o.

-

-

-

+

+

Izgradnja kompostane

JLS/Bibinjac d.o.o.

-

-

-

+

+

Nabava sjeckalice za granje i vrtni otpad

JLS/Bibinjac d.o.o.

-

-

-

+

+

Izmjene cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada (nakon stupanja na snagu Uredbe o komunalnom otpadu)

JLS/Bibinjac d.o.o.

-

-

-

-

-

Izmjena Odluke o komunalnom redu

JLS

-

-

-

-

-

Nadgledanje prostora Općine s ciljem uočavanja nepropisno odbačenog otpada u okoliš

JLS

+

+

+

+

+

Uspostava kvalitetne službe komunalnog redarstva

JLS

-

-

-

-

-

Edukacija stanovništva

JLS/Bibinjac d.o.o.

+

+

+

+

+

Općinski poticaji za dostizanje ciljeva u gospodarenju otpadom

Općina

+

+

+

+

+

Provođene zelene javne nabave

Općina, tijela javne vlasti, ustanove

+

+

+

+

+

Analize sastava MKO koji potječe s prostora Općine

Bibinjac d.o.o.

+

+

+

+

+

Evidencija količina i vrsta otpada sakupljenog s prostora Općine

Bibinjac d.o.o.

+

+

+

+

+

Sanacija lokacija onečišćenih nepropisno odbačenim otpadom u okoliš

Općina

+

+

+

+

+

 

 

14. ZAKLJUČAK

Sustav gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj, pa tako i u Općini u smislu postizanja zadanih ciljeva je zahtjevan, dok je komunalna infrastruktura za gospodarenje otpadom nedostatna. U narednom će razdoblju biti potrebna ulaganja u infrastrukturu ali i u komunalnu opremu.

Mjere gospodarenja otpadom Općine obuhvaćaju sve mjere od smanjenje nastanka otpada, odvojenog prikupljanja otpada te smanjenja količina otpada koje se odlažu na odlagalištu otpada. Cjenikom javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada koji potiče sortiranje, kvalitetnim radom komunalnog redara, uspostavom funkcioniranja reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta te manje sortirnice otpada i kompostane, podjelom kućnih kompostera, nabavkom nove opreme za odvojeno prikupljanje otpada principom „od vrata do vrata“, uspostavom sustava odvojenog prikupljanja biootpada, ažurirnjem akata Općine, sanacijom divljih odlagališta otpada te provođenjem edukacijskih aktivnosti motiviralo bi se stanovnike Općine na odvajanje komponenti miješanog komunalnog otpada, kućno kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada te predavanje samo ostatnog otpada, odnosno miješanog komunalnog otpada.

Općina je u 2020. godini provodila mjere gospodarenja otpadom predviđene Planom gospodarenja otpadom Općine Bibinje za razdoblje 2017.-2022. godine u skladu sa financijskim mogućnostima i imajuću u vidu vremenskog roka za provedbu mjera iz Plana (Plan gospodarenja otpadom Općine usvojen u travnju 2017. godine).

U budućem planskom razdoblju Općina će u suradnji s Komunalnom tvrtkom morati što intenzivnije provoditi planske aktivnosti u gospodarenju otpadom ukoliko se do 2022. godine očekuje dostizanje ciljeva u gospodarenju otpadom koji su propisani na nacionalnoj razini.

Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19) i članka 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru («Narodne novine» broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14),  te članka 24. Statuta Općine Bibinje («Službeni vjesnik Zadarske županije» broj 17/09, Službeni glasnik Općine Bibinje broj: 2/13) Općinski načelnik Općine Bibinje dana 30. 12. 2020. godine, d o n o s i

PLAN upravljanja pomorskim dobrom

na području Općine Bibinje za 2021. godinu

 

Članak 1.

Ovim planom utvrđuje se sadržaj (plan) redovnog upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Bibinje za 2021. godinu, sredstva za upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti na pomorskom dobru koje se mogu obavljati na području Općine Bibinje i mikrolokacije za obavljanje istih djelatnosti.

Članak 2.

Redovno upravljanje pomorskim dobrom čini briga o zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj upotrebi koje obuhvaća: čišćenje plaža i kupališta; nasipanje, izgradnja i održavanje dijelova plaža i obale; izrada katastarskih elaborata za pomorsko dobro; izrada projekata za infrastrukturu postojećih plaža i izgradnju istih; određivanje granica pomorskog dobra za k.o. Bibinje; čišćenje podmorja; postavljanje i uklanjanje wc kabina; postavljanje i uklanjanje kabina za presvlačenje.

Članak 3.

U 2021. godini, osim redovnih radova uređenja plaža planiraju se izvesti sljedeći radovi:

  1. Lipauska

     – sanacija mula, ukupno predviđena sredstva 50.000,00 kn

     - uređenje sunčališta i uređenje plaže – ukupno predviđena sredstva 70.000,00 kn

  1. Bralići, Šindije, Cunfi  

            – uređenje i dohrana plaže – ukupno predviđena sredstva 40.000,00 kn

  1. Šulterova vala

      – nadohrana plaže i uređenje gata - plaže – ukupno predviđena sredstva 30.000,00 kn

  1. Škaljica (velika obala) na obali Alfreda Lisice

         – nadohrana i sanacija plaže Škaljica - ukupno predviđena sredstva 10.000,00 kn;

          – uređenje mula kojeg je razbila oluja - ukupno predviđena sredstva 20.000,00 kn;

      5.   Punta Rožica

         – južni dio, uređenje šetnice, - ukupno predviđena sredstva 70.000,00 kn;

               – uređenje plaže - ukupno predviđena sredstva 30.000,00 kn;

  1. Padrele

         - uređenje plaže i dohrana - ukupno predviđena sredstva 50.000,00 kn

       7. Punta

         - uređenje plaže i dohrana - ukupno predviđena sredstva 20.000,00 kn

što ukupno iznosi 390.000,00 kn.

Članak 4.

Za provedbu mjera redovnog upravljanja pomorskim dobrom navedenih u članku 3. Plana koristiti će se sredstva ostvarena iz naknada prikupljenih za davanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti iz članka 5. ovog Plana, ostalih proračunskih prihoda i kapitalnih pomoći.

                                                             

                                                                      Članak 5.

Popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru koje se mogu

obavljati na području Općine Bibinje, te mikrolokacije istih djelatnosti su:

Područje

Iz JPD

Naziv djelatnosti

     Sredstvo

 

Mikrolokacija na području k.o. Bibinje

Broj lokacija

Morska obala, unutrašnje morske vode i teritorijalno more RH

1B

Ugostiteljstvo i trgovina

Kiosk, prikolice, montažni objekt do 12 m2 i sl. sa pripadajućom terasom

 

Plaža Punta, č.z. 1934/4

1

Morska obala, unutr. morske vode i teritorijalno more RH

1B

Komercijalno-rekreacijski sadržaji

 

suncobrani, ležaljke

 

Plaža Punta, č.z. 1934/4

1

Morska obala, unutr. morske vode i teritorijalno more RH

1B

Ugostiteljstvo i trgovina

 

štand/ambulatna prodaja

 

 

Plaža Punta, č.z. 1934/4

6

Morska obala, unutr. morske vode i teritorijalno more RH

1B

Iznajmljivanje sredstava

 

skuteri/pedaline

 

Plaža Punta, č.z. 1934/4

2

 

Morska obala, unutr. morske vode i teritorijalno more RH

1B

Komercijalno-rekreacijski sadržaji

 

Aqua park

 

Plaža Punta, č.z. 1934/4

1

 

Morska obala, unutr. morske vode i teritorijalno more RH

1B

Ugostiteljstvo i trgovina

 

štand/ambulatna prodaja

 

 

Plaža Ispod Punte, č.z. nema, nasip ispred 1878/10 i druge

3

Morska obala, unutr. morske vode i teritorijalno more RH

1B

Komercijalno-rekreacijski sadržaji

 

suncobrani, ležaljke

 

Plaža Punta Rožica, č.z. 1712 i 1907/10 

1

Morska obala, unutr. morske vode i teritorijalno more RH

1B

Ugostiteljstvo i trgovina

 

štand/ambulatna prodaja

 

Plaža Punta Rožica, č.z. 1712 i 1907/10

3

 

Morska obala, unutr. morske vode i teritorijalno more RH

1B

Iznajmljivanje sredstava

 

skuteri/pedaline

 

Plaža Punta Rožica, č.z. 1712 i 1907/10 kod donje vode

1

 

Morska obala, unutr. morske vode i teritorijalno more RH

1B

Komercijalno-rekreacijski sadržaji

 

Aqua park

 

Plaža Punta Rožica, č.z. 1712 i 1907/10 kod donje vode

1

 

Morska obala, unutr. morske vode i teritorijalno more RH

1B

Ugostiteljstvo i trgovina

 

pripadajuća terasa objekta

 

Staro selo, Obala don Marka Sikirića, č.z.1907/1

2

Morska obala, unutr. morske vode i teritorijalno more RH

1B

Iznajmljivanje sredstava

brodica na motorni pogon

 

Uvala Taline, č.z. 1908/8

2

Morska obala, unutr. morske vode i teritorijalno more RH

1B

Ugostiteljstvo i trgovina

štand/ambulatna prodaja

 

Uvala Taline, č.z. 1908/8

12

Morska obala, unutr. morske vode i teritorijalno more RH

1B

Ugostiteljstvo i trgovina

pripadajuća terasa objekta

 

Obala Alfreda Lisice, č.z.1908/8

(Plaža Škaljica)

1

Morska obala, unutr. morske vode i teritorijalno more RH

1B

Ugostiteljstvo i trgovina

Kiosk, prikolice, montažni objekt do 12 m2 i sl. sa pripadajućom terasom

 

Obala Alfreda Lisice, č.z.1908/8

1

Morska obala, unutr. morske vode i teritorijalno more RH

1B

Ugostiteljstvo i trgovina

štand/ambulatna prodaja

 

Obala Alfreda Lisice, č.z.1908/8

5

Morska obala, unutr. morske vode i teritorijalno more RH

1B

Ugostiteljstvo i trgovina

Kiosk, prikolice, montažni objekt do 12 m2 i sl. sa pripadajućom terasom

 

Plaža Šulterova vala-Karabani/ Branirova obala, č.z. 1908/8

1

Morska obala, unutr. morske vode i teritorijalno more RH

1B

Komercijalno-rekreacijski sadržaji

 

suncobrani, ležaljke

 

Plaža Šulterova vala-Karabani/ /Branirova obala, č.z. 1908/8

1

Morska obala, unutr. morske vode i teritorijalno more RH

1B

Iznajmljivanje sredstava

 

pedaline

 

Plaža Šulterova vala-Karabani/ Branirova obala, č.z. 1908/8

1

Morska obala, unutr. morske vode i teritorijalno more RH

1B

Ugostiteljstvo i trgovina

štand/ambulatna prodaja

 

Plaža Šulterova vala-Karabani/ Branirova obala, č.z. 1908/8

5

Morska obala, unutr. morske vode i teritorijalno more RH

1B

Komercijalno-rekreacijski sadržaji

 

Aqua park

 

Plaža Šulterova vala-Karabani/ Branirova obala, č.z. 1908/8

1

Morska obala, unutr. morske vode i teritorijalno more RH

1B

 Ugostiteljstvo i trgovina

pripadajuća terasa objekta

 

Plaža Bralići-Šindije -Cunfi kod 2 mosta, č.z. 1908/8

3

Morska obala, unutr. morske vode i teritorijalno more RH

1B

Komercijalno-rekreacijski sadržaji

 

suncobrani, ležaljke

 

Plaža Šindije- Cunfi, Branimirova obala, č.z. 1908/8

1

 

Morska obala, unutr. morske vode i teritorijalno more RH

1B

Iznajmljivanje sredstava

skuteri/pedaline

 

Plaža Šindije- Cunfi, Branimirova obala, č.z. 1908/8

2

 

Morska obala, unutr. morske vode i teritorijalno more RH

1B

Ugostiteljstvo i trgovina

štand/ambulatna prodaja

 

Plaža Bralići- Šindije- Cunfi, Branimirova obala, č.z. 1908/8

3

Morska obala, unutr. morske vode i teritorijalno more RH

1B

Komercijalno-rekreacijski sadržaji

 

Aqua park

 

Plaža Bralići-Šindije- Cunfi, Branimirova obala, č.z. 1908/8

1

Morska obala, unutr. morske vode i teritorijalno more RH

1B

Ugostiteljstvo i trgovina

Kiosk, prikolice, montažni objekt do 12 m2 i sl. sa pripadajućom terasom

 

Lipauska, č.z. 1908/8

1

Morska obala, unutr. morske vode i teritorijalno more RH

1B

Komercijalno-rekreacijski sadržaji

 

suncobrani, ležaljke

 

 Lipauska, č.z. 1908/8

1

 

Morska obala, unutr. morske vode i teritorijalno more RH

1B

Iznajmljivanje sredstava

pedaline

 

Lipauska, č.z. 1908/8

1

 

Morska obala, unutr. morske vode i teritorijalno more RH

1B

Ugostiteljstvo i trgovina

štand/ambulatna prodaja

 

Lipauska, č.z. 1908/8

5

Morska obala, unutr. morske vode i teritorijalno more RH

1B

Komercijalno-rekreacijski sadržaji

aqua park/ zabavni sadržaji

 

Lipauska, č.z. 1908/8

1

Članak 6.

Koncesijska odobrenja izdaje Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja na način i u postupku propisan Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru.

Nadzor nad korištenjem pomorskog dobra dužan je vršiti komunalni redar koji će o uočenim nepravilnostima izvjestiti Lučku kapetaniju, Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja i druga nadležna tijela.

Članak 7.

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Bibinje za 2021. godinu, stupa na snagu danom izdavanja potvrde nadležnog tijela Zadarske županije i objaviti će se u Službenom glasniku Općine Bibinje.

 

KLASA: 022-05/20-01/648

URBROJ: 2198/02-01-20-1

Općinski načelnik

Bruno Bugarija